top of page

ถึงลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมงานMETALEX 2019


ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมบูธของบริษัทเรา ในงานนิทรรศการMETALEX2019ที่ถูกจัดขึ้น ณ ไบเทค ทางเราขอขอบคุณจากใจจริง เราจัดงานนี้ท่ามกลางความคับคั่งของลูกค้าได้ก็เพราะความกรุณาของทุกท่านหากมีโอกาสหน้าทางเราก็คงต้องขอความกรุณาจากลูกค้าทุกท่านอีกครั้ง

Comentarios


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page