top of page

ข้อมูลบริษัท

HOMEข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย

เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 1974

วันที่ 1 เมษายน, 2013

บริษัท ยูอาซ่า (เทรดดิ้ง) ประเทศไทย จำกัด เป็นการรวมบริษัท สยามสมุทร จำกัด (ก่อตั้งปี 1974) และ บริษัท ยูอาซ่า เทรดดิ้ง (เซาท์เอเชีย) จำกัด (ก่อตั้งปี 2005)

ยูอาซ่า เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท

【สำนักงานใหญ่】

 ตั้งอยู่ที่ อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ 33/71-72, 33/76 ชั้น 15 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 โทรศัพท์ :  0-2267-0727 , แฟกซ์ : 0-2236-3934

【สาขาศรีราชา】

 8/15 8/16  ดีคอมเพล็กซ์ศรีราชา นิคมปิ่นทอง หมู่ 10  ต. หนองขาม  อ. ศรีราชา  จ. ชลบุรี  20110

 โทรศัพท์ : 0-3811-1647 , แฟกซ์ : 0-3811-1649

ที่อยู่

ก่อตั้ง

632,000,000 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน

บริษัท ยูอาซ่า เทรดดิ้ง จำกัด (100% สัญชาติ : ญี่ปุ่น)

ผู้ถือหุ้น

・ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอุตสหกรรม เครื่องมือวัด และ อุปกรณ์ทั่วไป

・บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ประเภทกิจการการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (TISO)

สินค้าและการบริการของเรา

Mr. Makoto Yamaguchi

กรรมการผู้จัดการ

48 (30 กันยายน 2023)

จำนวนพนักงาน

Map

Branch.jpg

Head Office

Sriracha Branch

ข้อมูลบริษัท in JAPAN

Sumitomo Fudosan Kanda Building, 7, Kandamitoshiro-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8580, Japan

บริษัท ยูอาซ่า เทรดดิ้ง จำกัด

ที่อยู่

ชื่อบริษัท

วันที่ 25 มิถุนายน 1919

จัดตั้ง

มีนาคม 1666

ก่อตั้งขึ้น

URL

Since 1666, Yuasa has been a dual trading company specializing in machinery and housing.

1666.jpg

ทุนจดทะเบียน

20,644 ล้านเยน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2018)

Founder.jpg

Founder, Shokuro Yuasa 

d2a118_c5ad186c062441bcbd883cb7e7125b35_

The logo of "Sumiya"

ประวัติของยูอาซ่า ประเทศญี่ปุ่น (ตั้งแต่ปี 1666 จนถึงปัจจุบัน)

1666

-

ก่อตั้ง สำนักงานในเกียวโต ชื่อ Shokuro Yuasa

1919

มิถุนายน

ก่อตั้ง Yuasa Shichizaemon Shoten (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เกียวโต สำนักงานสาขาตั้งอยู่ในโตเกียว,โอซาก้า) ทุนจดทะเบียน 2,000,000 เยน  

1962

สิงหาคม

เข้าสู่บัญชีรายชื่อของโตเกียวตลาดหลักทรัพย์

1970

มกราคม

ก่อตั้ง Yuasa-YI, INC. ในสหัฐอเมริกา

1972

พฤศจิกายน

ก่อตั้งสำนักงานผู้แทนประเทศไทย กรุงเทพ

1974

กันยายน

ก่อตั้งบริษัท สยามสมุทร จำกัด ที่ประเทศไทย

1978

มิถุนายน

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Yuasa Shoji Co., Ltd.

1992

เมษายน

รวมตัวกันระหว่างบริษัท Yuasa Shoji Co., Ltd และ Yuasa Sangyo Co., Ltd. เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท Yuasa Shoji Co., Ltd. (Yuasa Trading Co., Ltd.)

1993

กรกฏาคม 

ก่อตั้งบริษัทที่ประเทศเยอรมัน ชื่อบริษัท Yuasa trading Deutschland GmbH

1994

พฤษภาคม

ก่อตั้งบริษัทที่ประเทศไต้หวัน ชื่อบริษัท Yuasa Trading (Taiwan) 

1997

เมษายน

ก่อตั้งบริษัทที่ประเทศมาเลเซีย ชื่อบริษัท Yuasa Mechatronics (M) SDN. BHD. 

2002

กุมภาพันธ์

ก่อตั้งบริษัทที่ประเทศจีน ชื่อบริษัท Yuasa Trading (Shanghai) Co., Ltd.

2004

เมษายน

ก่อตั้งบริษัทที่ประเทศอินโดนีเซีย ชื่อบริษัท Pt. Yuasa Shoji 

2005

มีนาคม

ก่อตั้งบริษัท Yuasa Trading (South Asia) Co., Ltd. ที่ประเทศไทย

2006

    -

บริษัทฉลองครบรอบ 340ปี

2009

มิถุนายน

บริษัก่อตั้งครบรอบ 90ปี

2011

มีนาคม

ก่อตั้งบริษัท  Yuasa Trading India Private Limited

2011

กรกฎาคม

ก่อตั้งบริษัทที่ประเทศฟิลิปปินส์ชื่อบริษัท Yuasa Trading (Philippines) Inc.

2012

มีนาคม

ก่อตั้งบริษัทที่ประเทศเวียดนามชื่อบริษัทYuasa Trading Vietnam Co., Ltd

2013

เมษายน

ก่อตั้งบริษัทที่ประเทศไทย ชื่อบริษัทYuasa Trading (Thailand) Co., Ltd.

2013

สิงหาคม

ก่อตั้งบริษัทที่ประเทศเม็กซิโก ชื่อบริษัทYuasa Shoji Mexico. S.A. de C.V.

2016

    -

บริษัทฉลองครบรอบ350ปี

2016

กันยายน

ก่อตั้งบริษัทที่ประเทศไทย ชื่อบริษัทYuasa Engineering Solution (Thailand) Co., Ltd.

เครือข่ายทั่วโลก

เครือข่ายต่างประเทศ

เครื่อข่ายในประเทศญี่ปุ่น

Oversea.webp
JapanBranch.jpg

บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น

YUASA NEOTEC CO., LTD.
https://yuasa-neotec.com/


 

bottom of page